Publicat la 11-08-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului cu nr. 3332/08.08.2016 şi de avizul Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism cu nr. 3913 I 11.08.2016;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.3 din 22 februarie 2016 privind bugetul local şi prevederile H.C.L. nr. 76 din 3 decembrie 2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016

Ţinând cont de prevederile :

- H.G. nr. 348 din 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice

- Ordonanţei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, aprobată prin Legea nr. 650/2002;

- Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 9912000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 10 voturi pentru, o abţinere, un vot neexercitat, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 (1) Taxa percepută pentru pentru persoanele fizice sau juridice care des:f'aşoară activităţi comerciale/de agrement ocazionale, în perioada Zilelor Comunelor Dudeştii Vechi se stabileşte la suma de 1 O lei/mp/zi.

(2) Taxa se aplică pentru toate tipuri de activităţi comerciale care vor necesita spaţii aparţinând domeniului public al Comunei Dudeştii Vechi.

(3) Veniturile colectate ca urmarea a tarifelor prevăzute la alin.(1) se constituie venituri la bugetul local.

Art.2 Taxa menţionată la art.I se aplică în perioada 13-15 august.

Art.3 Taxa menţionată la art. l se aplică atât pentru spaţiul necesar vânzării produselor (stand, tarabă etc.) cât şi pentru spaţiul folosit pentru servirea acestora (terase, mese, scaune, etc.)

Art.4 Solicitanţii îşi vor des:f'asura activitatea în baza acordurilor emise de către primărie, ca urmare a solicitărilor scrise a acestora, doar în spaţiile stabilite şi delimitate de către reprezentanţii primăriei, care au atribuţii delegate în acest sens.

Art.5 Activităţile trebuie să se desfăşoare astfel încât să nu aducă atingere traficului rutier şi pietonal precum şi să nu afecteze spaţiile verzi sau alte zone amenajate. I l- i r

Art.6 Comercianţii care desfăşoară acest tip de comerţ trebuie să respecte normele privind igiena şi sănătatea publică, protecţia consumatorului, liniştea şi ordinea publică şi calitatea mărfii.

Art.7 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş Departamentului taxe şi impozite Persoanelor fizice sau juridice, în cauză Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 21 din 11.08.2016.pdf
651 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL