Publicat la 11-08-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis , Solicitarea domnului Tatov Marius-Petru privind finalizarea procedurii de cumparare a unui teren de sub constructie;

Având în vedere referatul primarului cu nr. 3334 din 08.08.2016 şi avizul favorabil cu nr. 3914/11.08.2016 al Comisiei juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară

În conformitate cu art. 36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate privată al Comunei Dudeştii Vechi asupra terenului înscris în Cartea funciară nr. 401825 Dudeştii Vechi, nr cadastraVtopo: 15245 în suprafaţă de 679 mp.

Art.2(1) Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 112000, Legii 10/2001, Legii 24 7 /2005 şi Legii 165/2013.

(2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.3 Terenul identificat la art. 1 face parte din proprietatea privată a Comunei Dudeştii Vechi.

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judetul Timis ' ' Consiliului Judetean Timis BCPI Sannicolau Mare Dl. Tatov Marius-Petru Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 23 din 11.08.2016.pdf
697 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL