Publicat la 11-08-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vedere referatul primarului cu nr. 3335 din 08.08.2016 şi avizul favorabil cu nr.3914/11.08.2016 al Comisiei juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului

Văzând extrasul de carte funciară nr. 401773 Dudeştii Vechi

Având în vedere Anexa nr.32 la H.G. nr. 977/2002 - inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Vechi

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară

In conformitate cu art. 36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate publică al Comunei Dudeştii Vechi asupra imobilelor înscris în Cartea funciară nr. 403107 Dudeştii Vechi, nr cadastral/topo: 403107, poziţiile Al.2 şi A 1.4.-

Art.2 Imobilele descrise mai sus nu fac obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

Art.3 Terenul identificat la art. 1 face parte din proprietatea publică a Comunei Dudeştii Vechi, fiind înscris în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Dudeştii Vechi (Anexa nr.32) la poziţia nr. 1.

Art.4 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timis BCPI Sannicolau Mare Oficiului Regional Farmaceutic Timişoara Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 25 din 11.08.2016.pdf
679 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL