Publicat la 11-08-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 3337 I 08.08.2016 şi avizul favorabil al Comisie pentru cultură, sport, culte, învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială înregistrat cu nr. 3915/11.08.2016;

Ţinând cont de prevederile art 96 alin. (1), (2) şi (5) din Legea 1/2000 - educaţiei naţionale şi de prevederile O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetarii ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;

Văzând prevederile Ordinului nr. 4619/2014 privind aprobarea metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 6 voturi pentru, 3 abtineri, 3 voturi neexprimate, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local Dudeştii Vechi în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril ş1 Metodii" Dudeştii Vechi, dupa cum urmează:

  • CÎRJAN Natalia - Bianca
  • BUDUR Adrian
  • ŢERMURE TRESTIANU Tania

Art.2 Membrii desemnaţi la art. 1 au obligativitatea de a participa la toate sedinţele consiliului din care fac parte, lipsa acestora putând interveni doar pentru motive justificate.

Art.3 Prin votul exercitat, trebuie să urmărească interesul unităţii de învăţâmânt iar în cazul în care se află în conflict de interese nu pot participa la vot.

Art.4 Prezenta se comunică: lnstitutiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timiş Persoanelor în cauză Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 26 din 11.08.2016.pdf
1197 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL