Publicat la 11-08-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul viceprimarului înregistrat cu nr. 3382 /10.08.2016 şi de avizul favorabil al Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism cu înregistrat cu nr. 3913 I 11.09.2016;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 15 din 20 iulie privind stabilirea taxei percepute pentru desfăşurarea unor activităţi de comerţ sezonier;

Ţinând cont de prevederile :

- H.G. nr. 348 din 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice

- Ordonanţei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, aprobată prin Legea nr. 650/2002;

- Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 9912000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Desfăşurarea activităţilor de comerţ sezonier, care implică vânzarea fructelor şi legumelor este permisă doar în spaţiile amenajate în acest sens, respectiv în piaţa din localitate şi în spaţiul amenajat în acest sens situat în centrul localităţii Dudeştii Vechi.

Art.2 Este strict interzisă desfăşurarea acestui tip de activităţi în parcări sau alte spaţii care aparţin domeniului public al localităţii Dudeştii Vechi.

Art.3 Prevederile prezentei Hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2016.

Art.4 Primarul localităţii Dudeştii Vechi sau reprezentanţi ai acestuia, împreună cu persoanele care au atribuţii în ceea ce priveşte ordinea publică locală pot dispune măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art.5 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 27 din 11.08.2016.pdf
767 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL