Publicat la 11-08-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului cu nr. 3379/08.08.2016 şi de avizul Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism cu nr. 3913111.08.2016;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.3 din 22 februarie 2016 privind bugetul local şi prevederile H.C.L. nr. 76 din 3 decembrie 2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se stabilesc următoarele tarife pentru închirierea utilajelor aflate în proprietatea Comunei Dudeştii Vechi:

  1. Tractor + remorca = 80 lei / oră
  2. Ifron = 80 lei / oră
  3. Tractor cu utilaj = 80 lei / oră
  4. Mini castor = 70 lei / oră

 Art.2 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş Departamentului taxe şi impozite Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 28 din 11.08.2016.pdf
759 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL