Publicat la 21-09-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi, jud. Timis, întrunit în sedinţă ordinară în data de 21 septembrie 2016

Avand in vedere:

  • Referatul primarului cu nr. 4479/19.09.2016 cu privire la acest proiect de hotarare
  • Avizul comisiilor cu nr. 4586 din 21.09.2016
  • Prevederile Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata.cu modificarile si completarile ulterioare ,ale Legii nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,cu modificarile si completarile ulterioare,ale Legii nr.24112006, privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare cu completarile si modificarile ulterioare.

In conformitate cu Statutul si Actul Constitutiv al AD.I. Apa-Canal Timis. Conform prevedrilor Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,cu modificarile si completarile ulterioare,ale Legii nr.24112006, privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare cu completarile si modificarile ulterioare.

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l si art.45 din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

ART.1. Se împutemiceste dl.primar Bono CUCALAN, CNP 1671019353944, domiciliat în Dudeştii Vechi nr. 242, jud. Timiş, identificat cu CI seria TZ nr.091941 eliberet de SPCLEP Sannic. Mare la data de 17.10.2013 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Dudeştii Vechi Actul Constitutiv şi Statutul AD.I. APĂ-CANAL TIMIŞ, actualizate, actele aditionale de actualizarea acestora precum şi orice alt document ce va fi necesar in vederea unei bune functionari a Asociatiei.

ART.2. Se imputemiceste dl.preşedinte al A.D.I. APA-CANAL TIMIS sa semneze in fata notarului public actul constitutiv si statutul asociatiei, actualizate.

ART.3.Se imputerniceste dl. Zah Teodor Claudiu,cetatean roman, nascut la data de 04.11.1968, in localitatea Zalha, jud.Salaj, cu domiciliul in Timisoara, str.Martir Ioan Stanciu, nr.1, se.A, etj.IV, ap.18, posesor al C.I. seria TZ , nr.177428, eliberat de SPCLEP Timisoara la 29.10.2014, avand calitatea de consilier juridic in cadrul AD.I. APA-CANAL TIMIS, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru înregistrarea modificarilor aduse actului constitutiv si statutului asociatiei, in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Grefa Judecatoriei Timisoara.

ART.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se desemneaza domnul primar al comunei Dudeştii Vechi.

ART.5 Prezenta hotarare se comunica:

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
  • Consiliului Judeţean Timiş
  • DL primar Bono Cucalan
  • Locuitorilor comunei

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 29 din 21.09.2016.pdf
692 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL