Publicat la 21-09-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Referatul primarului cu nr. 3033 / 19 .07 .2016 privind rectificarea de buget ;

Având in vedere referatul compartimentului financiar-contabil al Liceului Teoretic „Sfintii Kiril si Metodii", Dudestii Vechi inregistrat cu nr. 4512 din 20.09.2016;

Avizul Comisiei Economice, buget-finanţe, agricultură, amenjarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism cu nr. 4585 din 21.09.2016

In conformitate cu Legea 339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (I) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2016, atât la partea de venituri cât şi Ia partea de cheltuieli, după cum urmează;

 I. Pe partea de venituri:

 •  la cap. 03.02.18 „ Impozit pe venit din proprietati„ -se adauga suma de 20 mii lei
 • la cap 07.03.00 „ Taxe judiciare de timbre„- se adauga cu suma de 5 mii Iei
 • la cap 16.03.02„ Taxe si tarife pentru elib autorizatiilor„ - se adauga cu suma de 10 mii lei
 • la cap 18.02.50., Alte impozite si taxe fiscale „ - se adauga suma de 100 mii lei
 • la cap. 11.02.02 "Sume def. Din TV A pentru invatamant se adauga suma de 24, 70 mii lei

TOTAL VENITURI = 159, 70 mii lei

II. Pe partea de cheltuieli :

 • la cap 51.02 „Administratie publica,, astfel : la art 71.03 „ Reparatii capitale incalzire centrala din cladirea primariei „ se aloca suma de 10 mii lei ;
 • la cap 65.02 "Învatamant" se aloca astfel: la art. IO.Ol "Salarii" suma de 17,5 mii lei la art.57.02 "Ajutoare Sociale" suma de 7,20 mii lei
 • la cap 68.02 „ Asistenta sociala „ astfel : se vor retrage 15 mii lei de la 68.02.10 „ Salarii asistenti personali„ si vor aloca la 68.02.57„ Indenmizatii persoane cu handicap „
 • la cap 67.02 „ Cultura si sport „ se va aloca suma de 40 mii lei pentru sustinerea activitatii a clubului sportiv "Pobeda"
 • la cap 70.02 „ Locuinte, servicii si dezvoltare publica „ astfel : se va aloca suma de 25 mii lei pentru plata datoriei catre SC "Mimmagy" SRL , reprezentand ctv lemnelor de foc achizitionate in prima parte a anului 2016; se va aloca suma de 45 mii lei pentru plata diferentei la factura de regularizare la energie electrica emisa de ENEL pentru primul semestru a anului 2016 ; se va retrage de la art 51.01. „Transferuri „ din cadrul ace!uiasi capitol bugetar suma de 50 mii lei ;
 • la cap 84.02 „ Drumuri si strazi„ se va aloca suma de 65 mii Iei, din care 35 mii lei pentru plata datoriei înregistrate la 30.06.2016 catre SC „ Davro Company„ reprezentand piatra

TOTAL CHELTUIELI = 159, 70 mii lei

 

Art.2 Prezenta se comunică :

 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
 • Consiliului Judeţean Timiş
 • Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara
 • Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului
 • Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 30 din 21.09.2016.pdf
1019 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL