Publicat la 21-09-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului cu nr. 4568/21.09.2016 şi de avizul Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism cu nr. 4585/21.09.2016;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.3 din 22 februarie 2016 privind bugetul local şi prevederile H.C.L. nr. 76 din 3 decembrie 2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul2016

În conformitate cu Legea 339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 (1) Taxa unică percepută pentru serviciile de copiere(xeroxare), scanare precum şi transmiterea documentelor prin email sau fax, realizate în cadrul primăriei Comunei Dudeştii Vechi, se stabileşte la suma de 0.5 lei I pagină.

(2) În cazul documentelor faţă/verso tariful perceput va fi de 1 leu/fila.

Art.2 Serviciile solicitate vor fi realizate ca urmare a prezentării dovezii privind plata contravalorii serviciilor care urmează să fie prestate.

Art.3 Sumale încasate ca urmare a perceperii acestei taxe vor constitui venit la bugetul local al Comunei Dudeştii Vechi.

Art.4 Prezenta se comunică:

  • Institutiei Prefectului -Judeţul Timiş
  • Consiliului Judetean Timiş
  • Departamentului taxe şi impozite
  • Locuitorilor comunei

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 32 din 21.09.2016.pdf
741 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL