Publicat la 21-09-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului cu nr. 4553/20.09.2016, propunerea Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism precum şi de referatul acesteia înregistrat cu nr. 4585/21.09.2016;

Referatul de specialitate al departamentului impozite şi taxe locale cu nr. 4567 din 21 septembrie 2016;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.3 din 22 februarie 2016 privind bugetul local şi prevederile H.C.L. nr. 76 din 3 decembrie 2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016 În conformitate cu Legea 339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin(1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Taxa percepută pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală se stabileşte la suma de:

  • 5 lei - în regim normal, în termen de 3 zile lucrătoare ;
  • 10 lei - în regim de urgenţă, în termen de cel mult o zi lucrătoare.

Art.2 Diminuarea taxei percepute pentru nomenclatură stradală şi adresă de la suma de 10 lei la suma de 9 lei.

Art.3 Primarul comunei Dudeştii Vechi prin departamentele din cadrul aparatului de specialitate vor pune în aplicare pervederile prezentei Hotărâri.

Art.4 Prezenta se comunică:

  • Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş
  • Consiliului Judetean Timiş
  • Departamentului taxe şi impozite
  • Locuitorilor comunei

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 33 din 21.09.2016.pdf
754 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL