Publicat la 21-09-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi :

- Prevederile art. II din Legea nr. 224/30.07.2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 24112006

- Prevederile art. 1, alin. (4), lit.h, ale art. 8 alin (1), alin (3) şi ale art. 28 alin. (2), lit. c, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile art. 8, art. 12 alin. (1 ), din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 224/30.07.2015

- Prevederile art. 36, alin (2) lit. d, alin. (3), lit. B şi art.45 din Legea nr 215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi. 13 consilieri în funcţie;

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 - Se aprobă reorganizarea "Serviciului Public de Alimentare cu Apă" prin transformarea acestuia în serviciu public de interes local cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local Dudeştii Vechi, sub denumirea de "Serviciul Public de Alimentare cu Apă Dudeştii Vechi."

Art.2 - "Serviciul Public de Alimentare cu Apă" are sediul în corn. Dudeştii Vechi, nr. 255, jud. Timiş.

Art.3 - Obiectul de activitate al "Serviciul Public de Alimentare cu Apă" este furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de alimentare cu apă din Comuna Dudestii Vechi. Domeniu de activitate: cod CAEN 360- captarea, tratarea si distributia apei; activitatea principala: cod CAEN 3600-captarea, tratarea si distributia apei;

Art.4 - Serviciul public de interes local cu personalitate juridica - "Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare" ,va avea patrimoniu propriu ,va functiona pe baza de gestiune economica ,se bucura de autonomie financiara si functionala, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscala si a conturilor deschise la unitatile teritoriale bancare si de trezorerie si va intocmi,in conditiile legii,situatii financiare anuale si bugetul de venituri si cheltuieli.

Art.5 - Prin reorganizare, patrimoniul si personalul de la structura existentă la nivelul instituţiei pană în momentul adoptării prezentei Hotărâri, se preiau de catre "Serviciul Public de Alimentare cu Apă Dudeştii Vechi"

Art.6 - Pretul la apa potabila ramane neschimbat, de 1,00/mc lei.

Art. 7- Finantarea serviciului se asigura din bugetul local, transferuri de la bugetul de stat, din venituri proprii, taxe speciale, precum si din alte surse extrabugetare prevazute de lege.

Art. 8 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

- Consiliului Judeţean Timiş

- A.N.R.S.C Deva

- Cetăţenilor prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 34 din 21.09.2016.pdf
851 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL