Publicat la 21-09-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vedere documentaţia înaintată de S.C. Geolink S.R.L. şi înregistrată cu nr. 4250 /06.09.2016, conform proiectului P30/2016;

Văzând referatul primarului înregistrat cu nr.4523 din 19.09.2016 precum şi avizul Comisiei juridice cu nr. 4586/21.09.2016;

Având in vedere faptul ca terenul descris mai sus nu a racut obiectul Legii nr.18/1991 precum şi faptul că pentru terenul respectiv nu au fost înregistrate cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 6/1996 privind cadastrul ;i publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare ;

În conformitate cu art. 36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Comunei Dudeştii Vechi, pentru următoarele imobile, în suprafaţă totală de 27.099 mp:

 • A 1888/1/21 -5.074 mp
 • De 1888/1/19/1 -547 mp
 • De 1888/1/20 -2.093 mp
 • De 1888/1/36 -4.543 mp
 • De 1888/1/56 -1.4 76 mp
 • De 1888/1/152 -1.507 mp
 • De 1888/1/97-5.121 mp
 • De 1888/1/111-2.497 mp
 • De 1888/1/148 -4.241 mp

Art.2(1) Terenurile descrise mai sus nu fac obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv a Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

(2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.3 Prezenta se comunică:

 • Instituţiei Prefectului -Judeţul Timis
 • Consiliului Judetean Timis
 • BCPI Sannicolau Mare
 • S.C. Geolink S.R.L.
 • Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 35 din 21.09.2016.pdf
802 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL