Publicat la 21-09-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Tiinis ,

Având în vedere referatul domnului primar înregistrat cu nr. 4552 din 20.09.2016, avizul favorabil emis de Comisiei Economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 4585 din 21.09.2016 precum şi avizul favorabil emis de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr.4586 din 21.09.2016;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art. 36 alin I, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (I) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă clasificarea drumului de exploatare DE213, care face legătura între DJ682 şi DN6 în categoria de folosinţă a drumurilor comunale, pe toată lungimea acestuia.

Art.2 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse Ia îndeplinire de primarului Comunei Dudeştii Vechi, prin departamentele de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
  • Consiliului Judetean Timis
  • Locuitorilor comunei

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 36 din 21.09.2016.pdf
1042 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL