Publicat la 21-09-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de: referatul primarului înregistrat cu nr. 4527 din 20 septembrie 2016, de avizul Comisiei economice cu nr. 4585 din 21.09.2016 precum şi de avizul Comisiei juridice cu nr. 4586/21.09.2016 ;

Luând în considerare adresa Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi înregistrată cu nr. 4381 din 14.09.2016;

Având în vedere: - prevederile art. 82 alin.(1) şi (2) şi art.105 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2001 ; prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. 1 şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă numărul de burse şcolare, aferente anului şcolar 2016 - 2017 precum şi cuantumul acestora, pentru elevii Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi, după cum urmează:

a). Burse de merit:

  • Învăţământ gimnazial - 20 de burse acordate, cuantum 50 lei/lună
  • Învăţământ liceal - 40 de burse acordate, cuantum 30 lei/lună

 * bursele vor fi acordate pentru elevii care au cele mai bune medii

b). Bursele de studii = 20 de lei/lună.

Vor fi acordate elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie, pe ultimele 3 luni, cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care au media generală peste 7,00 respectiv nota 10 la purtare

c). Burse sociale = 20 lei/lună

Art.2 (1) Se aprobă acordarea unor premii speciale în cuantum de 200 de lei, pentru elevii care promovează examenul de bacalaureatul.

(2) Elevii care promovează examenul de bacalaureat având o medie peste 8,00 inclusiv vor beneficia de un premiu în valoare de 600 lei, fară a beneficia de premiul acordat la art.2 alin.(1).

Art.3 Sumele de bani prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta Hotărâre vor fi acordate din bugetul local al Comunei Dudeştii Vechi.

Art.4 Prezenta se comunică:

  • Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş
  • Consiliului Judetean Timiş
  • Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi
  • Locuitorilor comunei

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 37 din 21.09.2016.pdf
843 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL