Publicat la 21-09-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de solicitarea d-nei director a Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodiî" Dudeştiî Vechi, formulată în cadrul şedinţei din data de 21 septembrie 2016, la punctul "Diverse";

Având în vedere prevederile art. 11 alin.(1) şi alin.(4) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se desemnează domnului Topciov Petru drept reprezentant al Consiliului Local al comunei Dudeştii Vechi în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Învăţământului din cadrul Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştiî Vechi.

 Art.2 Prezenta Hotărâre se aplică pentru anul şcolar 2016-2017.

Art.3 Prezenta se comunică: lnstitutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş Liceului Teoretic "Sfinţii Kiri1 şi Metodii" Dudeştii Vechi, Domnului Topciov Petru, Locuitorilor comunei, prin afişare.

PREŞEDINTE DE SEDINŢA

Consilier, Nicolae-Romi BQJAN

493 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL