Publicat la 19-10-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere referatul dl. primar cu nr. 5323 din 17 octombrie 2016;

Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia juridică cu nr. 5339/19 octombrie 2016 şi de avizul favorabil al Comisiei Economice cu nr. 5340/19.octombrie 2016;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213 I 1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă amplasarea de către Banca Comercială Romană a unui aparat de tip ATM-bancomat, în imobilul situat în Dudeştii Vechi, nr. 158, jud. Timiş, înscris în CF 40 1226 Dudeştii Vechi.

Art.2 În vederea amplasării bancomatului va fi închiriat, prin atribuire directă, un spaţiu de 2 mp din incinta imobilului descris la art. I din prezenta Hotărâre.

Art.3(1) Închirierea spaţiului se va face pe o perioadă de 5 ani în schimbul unei redevenţe de 20 euro/lună, calculate la cursul B.N.R din ziua plaţii.

(2) Locatarul pe lângă plata chiriei va suporta şi cheltuielile curente legate de funcţionarea bancomatului.

Art.4 Se imputerniceşte domnul primar Bono CUCALAN, în vederea semnării contractului de închiriere şi a negocierii tuturor clauzelor acestuia, cu respectarea prevederilor prezentei Hotărâri.

Art.5 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş Reprezentanţilor Băncii Comerciale Române Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 42 din 19.10.2016.pdf
816 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL