Publicat la 19-10-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Văzând referatul primarului înregistrat cu nr. 5354 din 18 octombrie 2016

Analizând adresa venită din partea Liceului Teoretic, înregistrată cu nr.5386 din 19.10.2016 precum şi adresele venite din partea unor cadre didactice care activează la Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi ;

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Ţinând cont de prevederile art. 105 lit.t) din Legea 112011 privind educaţia naţională;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 3/2016 privind aprobare bugetului local pe anul 2016 precum şi Hotărârile de rectificare a acestuia ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 1 abţinere, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă decontarea din bugetul local al comunei Dudeştii Vechi a unei sume de până la 1023 de lei/lună pentru acoperirarea integrale a costurilor necesare cu transportul a unui număr de 8 cadre didactice care activează la Liceul Teoretic "Sfinţii Kiril Şi Metodii" Dudeştii Vechi.

Art.2 Cadrele didactice care beneficiază de prevederile prezentei Hotărâri se regăsesc în Anexa nr .1 la aceasta.

Art.2 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului- Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi Locuitorilor comunei, prin afişare

 

Documentul mai contine urmatoarele:

Anexa la H.C.L nr. 43119.10.2016

Situaţia privind sumele de bani necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice care activează în cadrul Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 43 din 19.10.2016.pdf
698 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL