Publicat la 22-11-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 6080 din 17.11.2016, avizul favorabil emis de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului cu nr. 6133/22.11.2016 precum şi avizul favorabil emis de Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protectia mediului şi urbanism cu nr.6132 I 22.11.2016;

Analizând solicitarea venită din partea Companiei Naţionale Posta Romană S.A., înregistrată cu nr. 5511/25.10.2016;

Ţinând cont de:

- prevederile contractului nr. J24/290/965/2l.O1.2009 ;

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului încheiat între Comuna Dudeştii Vechi şi Compania Naţională Poşta Romană S.A, referitor la spaţiul util de 38 mp din incinta imobilului situat în Dudeştii Vechi, nr.158/ A, având număr cadastral 368-369/c/1/a/2 pentru o perioadă de 1 an, între 29.12.2016 şi 29.12.2017.

Art.2 Chiria aferentă acestui spaţiu se stabileşte la suma de 2 euro/mp/lună.

Art.3 Se împuterniceşte primarului comunei Dudeştii Vechi să semneze actul adiţional privind prelungirea contractului de închiriere.

Art.4 Primarul comunei Dudeştii Vechi, prin departamentele din cadrul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.5 Prezenta Hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

- Consiliului Judeţean Timiş

- C.N. Posta Roman S.A.

- Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCl nr 44 din 22.11.2016.pdf
905 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL