Publicat la 22-11-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Ţinând cont de prevederile art.VII din OUG nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri :financiare şi pentru modificarea unor acte normative , prin acre se modifică si completează art.18 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/200 a educaţiei fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile H.G. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

Ţinând cont de prevederile O.G. 26/2000 cu privire asociţii şi fundaţii

În baza prevederilor art.45,alin.5 din Constitutia Romaniei, coroborata cu prevederile

În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin.(2) lit. " h ", alin.( 3 ) lit. " c " şi art.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. " b " din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Dudeştii Vechi judeţul Timiş, întrunit în şedinţă ordinară;

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a clubului sportiv de drept public "Asociaţia Clubul Sporiv Pobeda Star Bisnov", conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă Consiliul de administraţie al Clubului sportiv "A.C.S. Pobeda Star Bisnov", în următoarea componenţă:

- Ciocani Gheorghe - preşedinte

- Romanov Petru - vicepreşedinte

- Caradjov Sebastian - membru

- Karadjov Anton - membru

- Velciov Petru - membru

Art.3. Clubul sportiv va avea denumirea -Asociaţia Clubul Sporiv Pobeda Star Bisnov -si va avea sediul în Dudestii Vechi, nr. 255

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Dudeştii Vechi, prin departamentele din cadrul aparatului de specialitate.

Art.5. Prezenta se va comunica:

- Institutiei Prefectului - Judetul Timis

- Consiliului Judetean Timis ,

- Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 45 din 22.11.2016.pdf
854 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL