Publicat la 22-11-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 6079 din 17.1 1.20 16 precum şi avizul favorabil emis de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului;

Ţinând cont de:

- prevederile art.79 alin.3 din O.G. nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cum modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.I alin.2 din O.U.G. 26/20 12 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei :financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5 1/1991 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.( d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de asistenţă juridică cu un cabinet de avocatură în vederea reprezentării Consiliului Local Dudeştii Vechi în faţa instanţelor de judecată precum şi în faţa instituţiilor statului cu care acesta are relaţii de colaborare şi parteneriate.

(2) De asemenea, cabinetul de avocatură ales va oferi consultanţă cu privire la organizarea lucrărilor consiliului local şi soluţionarea altor aspecte din activitatea sa.

Art.2 Se împuternicesc reprezentanţii cabinetului de avocatură, ca în numele şi pe seama Consiliului Local Dudeştii Vechi să formuleze şi să semneze cereri şi să exercite căile de atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor, aflate în curs de judecare.

Art.3 Plata onorariului se va asigura din bugetul local al comunei Dudeştii Vechi.

Art.4. Se împuterniceşte primarului comunei Dudeştii Vechi să ducă la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, să semneze contractul de asistenţă juridică, cu respectarea prevederilor din materia achiziţiilor publice.

Art.5 Prezenta Hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

- Consiliului Judeţean Timiş

- Cabinetului de avocatură ales

- Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 46 din 22.11.2016.pdf
776 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL