Publicat la 22-11-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Ţinând cont de:

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile Codului Muncii al României adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 34 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile Ordinul nr. 77 din 14 ianuarie 2011 privind aprobarea normelor metodologice pentur aplicarea prevederilor Legii nr. 285/201 O

Văzând judecătorească nr. 26/15.06.2009 privind înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitara Beba Veche - Dudeştii Vechi, statutul si actul constitutiv al Asociaţiei;

A vând în vedere faptul că urmează perioadă de implementare a proiectului Ţinând cont de HCL 27/09.07.2009-privind instrumentarea proiectului „PROIECT INTEGRAT RIVIND ÎNFIINŢAREA REŢELEI DE CANALIZARE ŞI A STAr_IEI DE EPURARE IN SATELE - PORDEANU, CHEGLEVICI ŞI BEBA VECHE, INFIINŢAREA ŞI, RESPECTIV, MODERNIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE - PORDEANU ŞI CHEGLEVICI, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE - PORDEANU şi DUDEŞTII VECHI, ÎNFIINŢAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENŢĂ DUPĂ PROGRAMUL ŞCOLAR, DE TIP AFTER SCHOOL, ÎN DUDEŞm VECHI, PRECUM ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNELE BEBA VECHE ŞI DUDEŞTII VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ"

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.I Se desemnează dl. UZUN Petru şi dna. ACSINTE Ramona Iulia, angajaţi în cadrul primăriei Comunei Dudeştii Vechi, drept membrii în cadrul echipei de implementarea a „PROIECTULUI INTEGRAT PRIVIND ÎNFIINTAREA RETELEI DE CANALIZARE ŞI A STATIEI DE EPURARE ÎN SATELE-PORDEANU, CHEGLEVICI ŞI BEBA VECHE, ÎNFIINTAREA ŞI, RESPECTIV, MODERNIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE - PORDEANU ŞI CHEGLEVICI, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE-PORDEANU şi DUDESTII VECHI, ÎNFIINTAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENTĂ DUPĂ PROGRAMUL ŞCOLAR, DE TIP AFTER SCHOOL, ÎN DUDEŞTII VECHI, PRECUM ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNELE BEBA VECHE ŞI DUDEŞTII VECHI, JUDETUL TIMIŞ"

Art.2 (l)Persoanele nominalizate la art.I vor beneficia de o majorare de până la timpul 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu efectiv alocat realizării activităţilor pentru proiectul în care aceştea sunt implicaţi. (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se va realiza de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Beba Veche - Dudeştii Vechi, în baza pontajelor aprobate de către preşedintele acesteia.

Art.3 Persoanele desemnate la art. I au obligaţia să prezinte periodic reprezentanţilor Asociaţiei rapoarte de activitate privind activităţile pe care le desîaşoară în legătură cu implementarea proiectului precum şi să depună toate diligenţele necesare în vederea implementării cu succes a acestuia.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează persoanele desemnate la art. l din prezenta Hotărâre.

Art. 5 Prezenta se comunică:

- Instituţiei Prefectului

- judeţul Timiş

- Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară Beba Veche-Dudeştii Vechi

- Persoanelor desemnate

- Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 47 din 22.11.2016.pdf
746 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL