Publicat la 22-11-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere propunerea dl.primar înregistrată cu nr. 6094 din 21.11.2016;

Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 6133 din 22.11.2016;

Ţinând cont de faptul că NIS Petrol este titular al Acordului de concesiune petrolieră pentru explorare, dezvoltare şi exploatare în perimetrul EX-7 Periam şi urmează să efectueze săpături în acest perimetru pentru sonda de explorare pentru petrol şi gaze naturale Teremia 1000, situată în parcela intabulată în CF 405394 Dudeştii Vechi;

Văzând autorizaţia de construire nr. 7 /9.11.2016 emisă de primăria comunei Dudeştii Vechi precum şi prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213 I 1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de art.5 ind.1 pct. D, art.8 alin.ţ şi art. 26 din O.G. nr.43 /1997 privind regimul drumurilor, cu modificările si completările ulterioare

În conformitate cu art.36 alin l, alin , 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale , cu 7 voturi pentru, 3 abţineri, 2 voturi împotrivă, 1 vot neexprunar, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă modificarea structurii de rezistenţă a drumurilor de exploatare D.E. 1966, D.E. 1839 şi a D.E. 1888/1/148, prin transformarea acestora din drumuri de pământ în drumuri pietruite.

Art.2 Drumurile mentionate la art. I se clasifică ca si drumuri de interes local

Art.3 NIS Petrol SRL, în calitate de solicitant al acestor modificări, va suporta toate cheltuielile aferente serviciilor de autorizare şi a lucrărilor de reabilitare a drumurilor menţionate la art.I, prin contractori aleşi de aceasta, în mod unilateral şi independent.

Art.4 Pe durata operaţiunilor petroliere, accesul utilajelor şi al echipamentelor se va efectua pe drumurile care fac obiectul prezentei Hotărâri, urmând ca NIS Petrol, prin contractorii acesteia să efectueze periodic, în cazul în care situaţia o va impune, lucrări de reabilitare a acestor drumuri.

Art.5 La finalul lucrărilor, autorităţile locale, în calitate de administrator al drumurilor, vor prelua această investiţie.

Art.6 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş NIS Petrol SRL Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 48 din 22.11.2016.pdf
837 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL