Publicat la 22-11-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere adresa Liceului Teoretic Sfintii Kiril si Metodii Dudeştii Vechi înregistrată cu nr. 6093 din 18.11.2016

Ţinând cont de propunerea venită din partea Comisiei juridice, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrată cu nr. 6133/22.11.2016

Având în vedere prevederile art. 874-875 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, o abţinere, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

 

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă cedarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a unui autoturism, aflat în proprietate Comunei Dudeştii Vechi, către Liceul Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi.

Art.2 Cedarea dreptului de folosinţă urmează să se efectueze în momentul în care Comuna Dudeştii Vechi va achiziţiona un alt autoturism, astfel încât activitatea acestei instituţii să nu fie perturbată în nici un fel.

Art.3(1) Reprezentanţii liceului urmează să efectueze deplasări cu acest autoturism, doar în interesul instituţiei.

(2) Cheltuielile legate de combustibil precum şi orice alte cheltuieli curente legate de funcţionare autoturismul vor fi suportate din bugetul liceului.

Art.4 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Consiliului Judetean Timis , , - Liceului Teoretic Sfintii Kiril si Metodii Dudestii Vechi , ' ' - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 49 din 22.11.2016.pdf
811 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL