Publicat la 07-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru acordarea pachetelor cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru elevii din unităţile de învăţământ de pe teritoriul administrativ al comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş

 

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Tinând cont de solicitarea nr. 2988/05.12.2015 venită din partea Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi prin care se propune acordarea urior pachete cadou cu ocazia sarbatorilor de iarna, elevilor unităţilor de învăţămând din localitate, avizul favorabil al Comisiei Economice, Buget, Finanţe şi Agricultură din data de 07.12.2016 precum avizul favorabil emis de Comisia Juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului din data de 07.12.2016;

Având în vedere prevederile HC.L. nr.3/2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016, precum şi hotărârile de rectificare aferente ;

A vând în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr.186/2014 privind bugetul pe anul 2015 ;

n conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de bani necesare pentru acordarea pachetelor cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru elevi din unităţile de învăţământ de pe teritoriul administrativ al comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează persoanele din cadrul departamentul contabilitate al aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Departamentului contabilitate Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCl NR 51 din 07.12.2016.pdf
762 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL