Publicat la 07-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Referatul departamentului contabilitate, aprobat de către pnmar, înregistrat cu nr. 6355/07.12.2016 ;

Având în vedere adresa DGRFP Timis cu nr. 18843 din 07.12.2016;

Ţinând cont de prevederile H.C.L. nr.5/2016 privind aprobarea bigetului local pentru anul 2016 ;

n conformitate cu Legea 339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 10 voturi pentru, o abţinere, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2016, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:

I. Pe partea de venituri:

- la cap. 04.02.04- se adauga suma de 42 mii lei

- la cap. 11.02.06 - se adauga suma de 179 mii lei

- la cap. 11.02.02- se adauga cu suma de 71.20 mii lei

TOTAL VENITURI= 292.20 mii lei

II. Pe partea de cheltuieli:

a) Cheltuieli de personal :

- la cap. 65.02.10 „ Salarii invatamant „ se aloca 14 mii lei

b) Cheltuieli materiale si servicii :

- ·La cap 51.02 „ Administratie publica „ se aloca 14 mii lei

- La cap 65.02„ Invatamant„ se aloca 8 mii lei

- La cap 67.02 „ Cultura „ se retrag 18 mii lei

- La cap 70.02 „ Gospodarie comunala „ se aloca 57.90 mii lei

- La cap 74.02 „ Salubritate „ se aloca 32.50 mii lei

- La cap 84.02 „ Transporturi „ se retrag 40 mii lei

c) Cheltuieli cu asistenta sociala :

- La cap 65.02.„ Tichete pentru gradinita „ se retrag 0.80 mii lei

- La cap 68.02 „ Asistenta sociala„ se aloca 50 mii lei

d) Investitii

- La cap 67.02 „ Instalatie nocturna „ se aloca 174.60 mii lei

TOTAL CHELTUIELI= 292.20 mii lei

Art.2 Prezenta se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

- Consiliului Judeţean Timiş

- Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara

- Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului

- Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 52 din 07.12.2016.pdf
920 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL