Publicat la 07-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de prgramul "Creştem Romania Rurală" înregistrat la instituţia noastră cu nr. 6244 I 29.11.2016 ;

Văzând referatul primarului înregistrat cu nr.6336 din 07.12.2016

A vând în vedere avizul favorabil emis de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului, avizul favorabil emis de Comisia pentru cultură, culte, sportm învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială precum şi Avizul favorabil emis de Comisia economică, bugetfinanţe, agricultură, amenjarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism.

Ţinând cont de prevederile art.l, art.4 alin.1 lit.b) şi art.5 din Legea nr.32/1994 privind sponsorizare, cu modificările ulterioare ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 11 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă primirea cu titlu gratuit, de către Comuna Dudeştii Vechi a sumei de 30.000 din euro, prin programul "Creştem România Rurală" în vederea implementării unui sistem de monitorizare video performant în localitatea Dudeştii Vechi.

Art.2 Fondurile primite cu titlu de sponsorizare vor fi utilizate exclusiv în scopul menţionat la art.1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.3 Se împuterniceşte domnul Bono CUCALAN, în calitate de primar al comunei Dudeştii Vechi, să semneze contractul de sponsorizare si toate actele subsecvente acestuia.

Art.4 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Departamentului contabilitate - Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 53 din 07.12.2016.pdf
745 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL