Publicat la 07-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul de specialitate înregistrat cu nr. 6308 din 06.12.2016 şi de referatul primarului cu nr.6338 din 07.12.2016;

Având în vedere propunerea înaintată de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului

n conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă angajarea unei firme de audit extern în vederea realizării unei lucrări care vizează situaţia păşunilor din localitatea Dudeştii Vechi

Art.2 Acţiunea prevăzută la art.1 va fi realizată de către o firmă specializată în acest domeniu, care va fi aleasă de către ordonatorul principal de credite, respectiv primarul comunei Dudeştii Vechi.

Art.3 După finalizarea auditul extern, acesta va fi însuşit de către Consiliul Local Dudeştii Vechi, prin adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Art.4 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Societăţii desemnate să realizeze auditul Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 54 din 07.12.2016.pdf
810 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL