Publicat la 07-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de 20 % TVA pentru lucrările rest de executat privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie: „Reţea de canalizare sub presiune şi staţie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Dudeştii Vechi, judeţul Timiş"

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr.6357 din 07.12.2016,

Ţinând cont de modificările Legii nr.227/015 privind Codul fiscal, art. 291 alin. (1) a,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 prin care a fost aprobat Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi faptul că obiectivului de investiţie:,,Reţea de canalizare sub presiune şi staţie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Dudeştii Vechi, judeţul Timiş„ este inclus în acesta.

In confonnitate cu art. 36 alin.7 lit. a pct. 1, art. 37 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, din 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat cu cota de 20 % TV A pentru lucrările rest de executat pentru obiectivul de investiţie ,,Reţea de canalizare sub presiune şi staţie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Dudeştii Vechi, judeţul Timiş", inclus în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin 0.U.G. nr.28/2013.

Art.2. Devizul general actualizat cu cota de 20 % TV A pentru lucrările rest de executat se regăseşte în Anexa nr. 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a categoriilor e cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Art.4 Începând cu data emiterii prezentei Hotărâri încetează prevederile H.C.L. nr. 16 din 20 iulie 2016.

Art.5 Prezenta se comunica: Institutiei Prefectului - Judetul Timis Consiliului Judetean Timis Celor în cauză Locuitorilor comunei

 

Documentul mai contine:

ANEXANR. l LA HCL NR. 56

DEVIZ •GENE AL ACTUALIZAT CU COTA DE TVA 20% ENTRU LUCRĂRILE EST DE EXECUTAT privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie: „REŢEA DE CANALIZA E SUB P ESIUNE ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZA TE MENAJERE ÎN COMUNA DUDEŞTII VECHI, JUbEŢUL TIMIŞ"

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 56 din 07.12.2016.pdf
813 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL