Publicat la 14-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere solicitarea doamnei Bratan Ecaterina înregistrată cu nr.6468/13.12.2016 precum şi situaţia materială precară a acesteia ;

Ţinând cont de certificatul deces seria DC nr. 766016 eliberat în data de 09.12.2016;

Prevederile art. 28 dine Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare precum şi dispoziţiile art. 38 din HG nr. 5012011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare de la bugetul, în cuantum de 1.200 de lei, numitei Bratan Ecaterina, avand CNP 2560906353941 domiciliată în Dudeştii Vechi nr. 1089, jud. Timiş în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru defunctul Bratan Rafael, fiul acesteia.

Art.2 Primarul comunei Dudeştii Vechi, împreună cu persoanele din cadrul departamentului contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judetul Timis

Consiliului Judetean Timis

Comisiei Judeţene de Fond Funciar

Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 57 din 14.07.2016.pdf
822 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL