Publicat la 14-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Referatul departamentului contabilitate, aprobat de către primar, înregistrat cu nr. 6510/14.12.2016

În conformitate cu Legea 339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2016, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:

I. Pe partea de venituri:

- la cap. 04.02.04 - se adauga suma de 14 747 lei

- la cap. 11.02.06 - se adauga suma de 32 576 lei

- la cap. 18.02.50 - se adauga suma de 50 OOO lei

- la cap 07 .02.02.03 - se scade suma de 30 OOO lei

TOTAL VENITURI= 67 323 lei

II. Pe partea de cheltuieli:

a) Cheltuieli cu salarii :

- La cap 61.02- se aloca suma de 500 lei

- La cap 67.02 - se aloca suma de 100 lei

- La cap 68.02- se aloca suma de 1000 lei

- La cap 70.02- se aloca suma de 3000 lei

b) Cheltuieli materiale si servicii :

- La cap 51.02 „ Administratie publica „ se aloca 1 O OOO lei

- La cap 70.02 „ Gospodarie comunala „ se aloca 12 OOO lei

c) Investitii

- La cap 67.02 „ Instalatie nocturna" se aloca 40 723 lei TOTAL CHELTUIELI = 67 323 lei

Art.2 Prezenta se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

- Consiliului Judeţean Timiş

- Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara

- Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului

- Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 58 din 14.12.2016.pdf
945 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL