Publicat la 14-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere propunerea dl.primar înregistrată cu nr. 6338 din 07.12.2016 ;

Având în vedere Hotărârea Comisiei Locale de Fond Funciar Dudeştii Vechi nr.112016

Ţinând cont de prevederile OUG nr.34/2016 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cum modificările şi completările ulterioare ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 165/2016 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania;

Ţinând cont de faptul că au fost eliberate titluri de proprietate fiind puse în posesie suprafeţe din A2546 iar unele suprafeţe din păşune comunală au rămas izolate fară a putea fi utilizate ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă scoaterea din păşunea comunală a următoarelor parcele: A 2546 în suprafaţă de 19,59 ha, A 2482/26 în suprafaţă de 0,33 ha, A 2480/22 în suprafaţă de 0,88 ha, A308 in suprafaţă de 0,08 ha, A310 în suprafaţă de 0,63 ha şi A312 în suprafaţă de 0,80 ha, care însumează un total de 22,32 ha.

Art.2 În locul suprafeţei menţionate la art. I se introduc în păşunea comunală, din cadrul rezervei rămase la dispoziţia Comisiei Locale de fond funciar, următoarele parcele: Ps2150 în suprafaţă de 0,84 ha, A2154/2 în suprafaţă de 0,25 ha, Ps 2158 in suprafaţă de 0,77 ha, Al747/2 în suprafaţă de l,OOha, Ps1974 in suprafaţă de 12,41, Ps 1977 in suprafaţă de 2,59 ha, NGL 1895/1 în suprafaţă de 0,53 ha, NGL 1893 în suprafaţă de 0,27 ha, NGL 1935 în suprafaţă de 1,36 ha, NGL 1564 in suprafaţă de 1,36ha, NGL 1888/2 in suprafaţă de 0,94 ha.

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Comisiei Judeţene de Fond Funciar Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 59 din 14.12.2016.pdf
1022 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL