Publicat la 14-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de multitudinea de cereri privind scutirea de la plata taxei de salubrizare formulate de unele persoane fizice ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală ;

Având în vedere prevederile H.C.L. Dudeştii Vechi nr. 76/03.12.2015;

În conformitate cu art.36 alin l, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Scutirile persoanelor fizice de la plata unor taxe şi impozite locale urmează să se realizeze prin aplicarea criteriilor de scutire, prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Art.2 Scutirile urmează să fie aplicate individual, în baza actelor justificative pe care persoanele urmează să le depună la departamentul taxe şi impozite din cadrul primăriei Comunei Dudeştii Vechi.

Art.3 Primarul comunei Dudeştii Vechi, împreună cu persoanele din cadrul departamentului de specialitate unnează să pună în aplicare prevederile prezentei Hotărâri.

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judetul Timis . . ' Consiliului Judetean Timis ' . Departamentului taxe şi impozite locale Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 60 din 14.12.2016.pdf
1151 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL