Publicat la 14-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis, A vând în vedere adresa societăţii SC Aranka Servcom SRL înregistrată cu nr. 64 din 13.12.2016

Ţinând cont de faptul că contractul de comodat pe care această societate la deţinut până în prezent, pentru sediul din Dudeştii Vechi, nr. 526, a expirat fară a fi prelungit.

Ţinând cont de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; Văzând prevederile art. 1 O din actul constitutiv al SC Aranka Servcom

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă stabilirea sediului social al S.C. Aranka Servcom SRL în imobilul situat în Dudeştii Vechi, nr. 1077, jud. Timiş, înscris în CF 406118 Dudeştii Vechi, având nr. top: 2328-2330/b/1.

Art.2 Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu domnul Zărnescu Grigore-Matei şi doamna Zărnescu Mariana, referitor la spaţiul descris la art.1 din prezenta Hotărâre

Art.3 Se împuterniceşte domnul Zărnescu Grigore-Matei în calitate de administrator al societăţii se efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării acestor schimbări la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sa semneze actul constitutiv actualizat privind schimbarea sediului social al SC Aranka Servcom SRL.

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judetul Timis, Consiliului Judeţean Timiş SC Aranka Servcom Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 61 din 14.12.2016.pdf
1214 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL