Publicat la 13-01-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere volumul de activitate şi natura atribuţiilor autorităţilor publice locale ale comunei Dudeştii Vechi, precum şi necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activităţi .

Având în vedere referatul primarului cu nr. 70/09.01.2016, anexele aferente, avizul favorabil din data de 11.01.2017 al Comisie Juridice, Disciplină i Administraţie Publică Locală şi apărarea drepturilor omului precum şi avizul favorabil din data de 11.01.2017 al Comisiei Economice, Buget-Finanţe, Agricultură, Amenjarea Teritoriului, Protecţia mediului şi urbanism ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, a Legii m. 53 I 2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii m. 284 I 2010 privind salarizarea unică a personalului din instituţiile publice. în conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă organigrama aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dudeştii Vechi, jud. imiş, pentru anul 2017, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aprobă Statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş, pentru anul 2017, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Tilnis Consiliului Judetean Tilnis Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 02 din 11.01.2017.pdf
532 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL