Publicat la 01-01-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Văzând referatul compartimentului taxe şi impozite înregistrat cu nr.88/1O.O1.2017, expunerea de motive înregistrată cu nr. 89/10.01.2017 precum şi avizele favorabile emise in data de 11.01.2017 de către Comisia economică, buget-finanţe, agicultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism şi Comisia juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului.

Ţinând cont de prevederile Legii nr.225/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală În conformitate cu O .M.F .P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se stabilesc taxelor şi impozitelor locale, la nivelul comunei Dudeştii Vechi, pentru anul 2017, conform anexei la prezenta Hotărâre

Art.2 Pentru anul 201 7, se stabilesc bonificaţiile acordate persoanelor fizice şi juridice care achită impozitele pană în data de 31 martie 2017, astfel: - in cazul impozitului/taxei pe cladiri 10% (PF) 5% (PJ) - in cazul impozitului/taxei pe teren 10% (PF) 5% (PJ) - in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport 10%( PF) 5% (PJ)

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Judeţul Timis Consiliului Judetean Timis Departamentului taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului Locuitorilor comunei, prin afişare

 

Documentul mai contine:

Anexa la H.C.L. nr.1 din11.01.2017

Descărcați documentul în format PDF de mai jos pentru a citi întregul conținut.

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 01 din 11.01.2017.pdf
571 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL