Publicat la 06-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 82/09.01.2016 Ţinând cont de adresa Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi, înregistrată cu nr.73/09.01.2017

Văzând H.C.L. nr. 26/11.08.2016 şi ţinând cont de faptul că doamna Natalia Bianca Cîrjan se află în imposibilitatea de a mai deţine această calitate, fiind numită în funcţia de director adjunct;

Ţinând cont de prevederile art 96 alin. (1), (2) şi (5) din Legea 1/2000 - educaţiei naţionale şi de prevederile O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetârii ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

Văzând prevederile Ordinului nr. 4619/2014 privind aprobarea metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 1 O voturi pentru, 2 abtineri, 1 vot neexprimat, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Începând cu data emiterii prezentei Hotărâri se desemnează domnul consilier Petru TOPCIOV, drept reprezentant al Consiliului Local Dudeştii Vechi în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metod.ii" Dudeştii Vechi.

Art.2 Persoana desemnată la art. 1 are obligativitatea de a participa la toate sedinţele consiliului din care fac parte, lipsa acestuia putând interveni doar pentru motive justificate.

Art.3 Prin votul exercitat, trebuie să urmărească interesul unităţii de învăţâmânt iar în cazul în care se află în conflict de interese nu poate participa la vot.

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timiş Persoanei în cauză Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi Locuitorilor comunei, prin afisare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 03 din 11.01.2017.pdf
499 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL