Publicat la 06-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 437 din 03.02.2017;

Având în vedere avizul Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism cu nr. 499 / 06.02.2017precum şi avizul Comisia juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului cu nr. 497 din 06.02.2017;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă angajarea unei societăţi specializate care să realizeze o expertiză referitoare la stadiul lucrărilor de apă respectiv de canalizare care se află, în curs de execuţie, în localitatea Dudeştii Vechi.

Art.2 Acţiunea prevăzută la art.1 va fi realizată de către o societate / persoană specializată în acest domeniu, care va fi aleasă de către ordonatorul principal de credite, respectiv primarul comunei Dudeştii Vechi.

Art.3 După finalizarea expertizei, aceasta va fi prezentată şi însuşită de către Consiliul Local Dudeştii Vechi, prin adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Art.4 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Societăţii desemnate să realizeze auditul Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 04 din 11.04.2017.pdf
466 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL