Publicat la 07-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere raportul de specialitate al departamentului contabilitate cu nr.490/06.02.2017;

În baza avizului Comisiei Economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism cu nr.499 I 06.02.2017 ;

Având în vedere: - prevederile art.30. Alin. l din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice lcoale, cu modificările i completările ulterioare ; - propunerea departamentului contabilitate în conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 1 O voturi pentru, 2 abtineri, 1 vot neexprimat, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă utilizarea în anul 2017 a sumei de 150.000 lei din contul 82.98.02 - sume din excedentul bugetului local, pentru acoperirarea unor goluri de casă temporare în contul 40.02.11 pentru secţiunea de funcţionare a bugetului local.

Art.2 Suma prevăzută la art. I va fi restituită în fondul de rulment odată cu aprobarea bugetului local pentru anul 2017.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timiş Departamentului financiar - contabil Trezoreriei Sânnicolau Mare Locuitorilor comunei, prin afisare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 05 din 06.02.2017.pdf
585 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL