Publicat la 07-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Având în vedere referatul realizat de primarul comunei Dudeştii Vechi şi înregistrat cu nr. 444/03.02.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dudeştii Vechi înregistrate cu nr. 499 din 06.02.2017, 498 din 06.02.2017 si 497 din 06.02.2017 Ţinând cont de prevederile art.81 alin.(2) lit j. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă organizarea de către utorităţile administraţiei publice locale a manifestării culturale, denumite Balul Farsangului la Căminul Cultural "Jaku Roncov'', în data de 18 februarie 2017.

Art.2 Taxa percepută pentru participarea la acest eveniment va fi de 70 lei/persoană iar toate veniturile obţinute cu ocazia organizării acestui eveniment vor constitui venit la bugetul local, urmând ca astfel să fie acoperite cheltuielile necesare organizării acestuia.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timiş Departamentelor din cadrul aparatului de specialitate Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 07 din 06.02.2017.pdf
572 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL