Publicat la 07-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Având în vedere referatul realizat de primarul comunei Dudeştii Vechi şi înregistrat cu nr. 438/03.02.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia economică, buget-finante, agicultura, amenajarea teritoriului, protectia mediului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Dudeştii Vechi, înregistrat cu nr. 499 din 06.02.2017,

Ţinând cont de prevederile art.81 alin.(2) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În conformitate cu art36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă achiziţionarea unei maşini de întreţinere a spaţiilor verzi, care urmează să fie folosită pentru lucrările care sunt necesare pentru îngrijirea suprafeţei de joc de pe stadionul de fotbal "Hristo Stoichkov Arena", aflat în proprietatea publică a Comunei Dudeştii Vechi

Art.2 Primarul comunei Dudeştii Vechi, va pune în executare prevederile prezentei Hotărâri, fiind împuternicit să semneze toate actele necesare în vederea realizării achiziţiei prevăzute la art. 1.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timiş Departamentului financiar - contabil Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 08 din 06.02.2017.pdf
567 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL