Publicat la 07-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Având în vedere referatul realizat de primarul comunei Dudeştii Vechi şi înregistrat cu nr. 441/03.02.2017;

Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia economică, buget-finante, agicultura, amenajarea teritoriului, protectia mediului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Dudeştii Vechi, înregistrat cu nr. 499 din 06.02.2017,

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

Văzând prevederile Legii nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice; Ţinând cont de prevederile art.81 alin.(2) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În conformitate cu art36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 12 voturi pentru, o abţinere, 13 consilieri prezenţ , 13 consilieri în funcţ e,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se apro ă ach onarea de ătre Comuna Dudeştii Vechi a imobilului, curţi şi construcţii, situat în Dudeştii Vechi la numărul 234, jud. Timiş în vederea reabilitării şi includerii acestui imobil în cadrul obiectivelor de investiţii.

Art.2 După achiziţionare, imobilul descris la art.1 va intra în domeniul privat al Comunei Dudeştii Vechi.

Art.3 (1) În vederea realizării acestei achiziţii va fi realizat un raport de evaluare a imobilului în cauză, care urmează să fie însuşit de către Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi. (2) În urma negocierilor purtate cu proprietarii imobilului, suma la care urmează să fie realizată această achiziţie va fi aprobată de către Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi.

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timiş Departamentului financiar - contabil Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 09 din 06.02.2017.pdf
504 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL