Publicat la 07-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Examinând proiectul de hotărâre al bugetului de venituri si cheltuieli al SC Maura Star Bisnov SRL, înregistrat cu nr. 367 din 31.01.2017

Tinand cont de avizul Comisiei economice, buget-finante, agricultură, amenajarea teritoriului, protectia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 499 din 06.02.2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare şi al OMFV nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi a structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară.

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, o abţinere, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Maura Star Bisnov SRL, pentru anul 201 7, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea SC Maura Star Bisnov SRL şi departamentele de specialitate din cadrul acesteia.

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş SC Maura Star Bisnov SRL Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 11 din 06.02.2017.pdf
525 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL