Publicat la 07-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar, din care rezultă necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii pentru „Asociaţia Clubului Sportiv Pobeda Star Bisnov", înregistrată cu nr.447/03.02.2017;

Ţinând cont de avizul favorabil cu nr. 497/06.02.2017 emis de către Comisia juridică, disciplină, administraţie publică şi apărare drepturilor omului precum i de avizul favorabil cu nr. 498/06.02.2017 emis de către Comisia pentru cultură, culte, sport, învăţământ , sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială ;

Având în vedere prevederile cap. III- Cluburi sportive din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69 /2000, cu modificările şi completările ulterioare ;

Ţinând cont de prevederile Hotărârea Guvenului nr. 884 I 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 I 2000;

Văzând di po iţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru ,,Asociaţia Clubului Sportiv Pobeda Star Bisnov", conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Executarea hotărârii va fi asigurată conform legii de către Primarul comunei Dudeştii Vechi prin compartimentele de specialitate.

Art.3. Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului Timis - Consiliului Judetean Timis - Persoanelor interesate - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 14 din 06.02.2017.pdf
528 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL