Publicat la 07-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vederea cererea doamnei Ghiuruţan - Tomescu Maria, înregistrată cu nr. 380 din 31.01.2017;

Având în vedere referatul primarului cu nr. 449 din 03.02.2017 precum şi avizele favorabile emise de Comisia juridică, disciplină, admini straţie publică locală şi apărarea drepturilor omului precum i de Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism ;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară J..

In conformitate cu art. 36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se probă înscrierea dreptului de proprietate privată al Comunei Dudeştii Vechi asupra terenului înscris în Cartea funciară nr. 406144 Dudeştii Vechi, nr cadastral/topo: 1436 - 1438, în uprafaţă de 2.669 mp.

Art.2(1) Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/ 1991, Legii 112000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013. (2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului. (3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.3 Terenul identificat la art. 1 face parte din proprietatea privată a Comunei Dudeştii Vechi.

Art.4 Prezenta se comunică: Instituţi ei Prefectului - Jud ţul Timis Consiliului Judetean Timis BCPI Sannicolau Mare D-nei Ghiuruţan- Tomescu Maria Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 15 din 06.02.2017.pdf
515 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL