Publicat la 07-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi,judetul Timis

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr.495 din 06.02.2017,

Ţinând cont de avizul Comisie economice, buget finanţe, agricultura, amenajarea teritoriului si protectia mediului cu nr. 499 I 06.02.2017 precum si de avizul Comisiei juridice, disciplina, administratie publica locala si apărarea drepturilor omului cu nr. 497/06.02.2017

Ţinând cont de modificările Legii nr.227/015 privind Codul fiscal, art. 291 alin. (1), actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 prin care a fost aprobat Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi faptul că obiectivului de investiţie:,,Reţea de canalizare sub presiune şi staţie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Dudeştii Vechi, judeţul Timiş„ este inclus în acesta.

In conformitate cu art. 36 alin.7 lit. a pct. 1, art. 37 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat cu cota de 19 % TV A pentru lucrări e rest de executat pentru obiectivul de investiţie „Reţea de canalizare sub presiune şi taţie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Dudeştii Vechi, judeţul Timiş", inclus în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013.

Art.2. Devizul general actualizat cu cota de 19 % TV A pentru lucrări e rest de executat se regăseşte în Anexa nr. 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a categoriilor e cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Art.4 Prezenta se comunica: Institutiei Prefectului - Judetul Timis Consiliului Judetean Timis Celor în cauză Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 17 din 06.02.2017.pdf
443 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL