Publicat la 18-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere expunerea de motive realizată de primarul comunei Dudeştii Vechi şi înregistrată cu nr.721 /17.02.2017;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 prin care a fost aprobat Programul Naţional de Dezvoltare Locală ;

Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală ;

Ţinând cont de necesitatea respectării termenului de depunere a solicitărilor de finanţare;

In conformitate cu art 36 alin.7 lit. a pct. 1, art. 37 si art45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 10 voturi pentru, din 10 consilieri prezenti, 12 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă demararea investiţiei "CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL ÎN LOCALITATEA DUDESTII VECHI, COMUNA DUDESTll VECHI", propusă spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în cursul anului 2017.

Art.2.Primarul comunei Dudeştii Vechi prin persoanele din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.3 Prezenta se comunica: - Institutiei Prefectului -Judetul Timis - Consiliului Judetean Timis - Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Departamentului financiar contabil - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 20 din 17.02.2017.pdf
529 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL