Publicat la 04-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în referatul primarului înregistrat cu nr. 1017/03.03.2017

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea pub ică şi regimul juridic al acesteia.

În conformitate cu H.G. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş,

Ţinând cont de prevederile: - art. 36, alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 1811991 - art. 6 alin 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, - H.C.L. Dudeştii Vechi nr. 28/27.05.2002 privind însuşirea domeniului public atestat

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 12 consilieri în funcţie, 

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă trecerea imobilului situat în sat Cheglevici, comuna Dudeştii Vechi, înscris în CF nr. 405851 Dudeştii Vechi din domeniul privat al comunei Dudeştii Vechi, în domeniul public al comunei Dudeştii Vechi.

Art.2 Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat în sat Cheglevici, comuna Dudeştii Vechi, înscris în CF nr. 405851 Dudeştii Vechi din construcţii de locuinţe în Cămin Cultural Cheglevici. Art.3 Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate a Comunei Dudeştii Vechi asupra imobilului înscris în Cartea funciară nr. 405851 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 68/6 în suprafaţă de 1284 mp.

Art.4 Imobilul mai sus menţionat, nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul unui litigiu.

Art.5 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul imiş Consiliului Judeţean imiş Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 24 din 03.03.2017.pdf
521 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL