Publicat la 04-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local Dudeştii Vechi, jud. Timiş

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Dudeştii Vechi, prin referatul nr. 1022 din 03.03.2017 precum şi Proiectul de Hotărâre cu nr.1025 din 03.03.2017

Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/201~ pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

In temeiul art.36 alin.2 lit. d); alin.4 lit. d); alin.6 lit. a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 1 O voturi pentru, 2 abţineri, 12 consilieri prezenţi, 12 consilieri în funcţie ;

--------------------

Hotărăște:

Art. I - Se aprobă contractarea, prin reprezentantul legal al unităţii administrativteritoriale, a unei finanţări prin Programul National de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii „DEMOLARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU 6 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT ŞI BUCĂTĂRIE PROPRIE, CU REGIM DE ÎNALŢIME P+2E ÎN LOCALITATEA DUDEŞTII VECHI";

Art.2 - Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 - Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 3.051.779,38 lei cu TV A, din care: - buget de stat 2.974.255,58 lei cu TV A - buget local 77 .523,80 lei cu TV A

Art.4 - Se semnează domnul Cucalan Bono, primarul Comunei Dudeştii Vechi, ca persoană desemnată să reprezinte comuna Dudeştii Vechi în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean Timiş, pe toată perioada de derulare a proiectului;

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Primarului comunei Dudeştii Vechi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 26 din 03.03.2017.pdf
520 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL