Publicat la 05-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local Dudeştii Vechi, jud. Timiş

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Dudeştii Vechi, prin referatul nr. 1022/03.03.2017 precum şi Proiectul de Hotărare înregistrat cu nr. 1026 din 03.03.2017

Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare loca ă şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

În temeiul art.36 alin.2 lit. d); alin.4 lit. d); alin.6 lit. a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 12 consilieri în funcţie ;

--------------------

Hotărăște:

Art. l - Se aprobă contractarea, prin reprezentantul legal al unităţii administrativteritoriale, a unei finanţări prin Programul National de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii „REABILITARE, EXTINDERE CLĂDIRE LICEU CU CORP ŞCOALĂ 1-8 ÎN REGIM P+lE ŞCOALĂ ÎN LOCALITATEA DUDEŞTII VECHI";

Art.2 - Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 - Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 7.962.201,33 lei cu TV A, din care: - buget de stat 7.761.807,96 lei cu TVA - buget local 200.393,37 lei cu TV A

Art.4 - Se desemnează domnul Bono CUCALAN, primarul Comune Dudestii Vechi, ca persoană desemnată să reprezinte comuna Dudeştii Vechi, în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului;

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Primarului comunei Dudeştii Vechi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 26 din 03.03.2017.pdf
554 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL