Publicat la 05-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local Dudeştii Vechi, jud. Timiş

Având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Dudeştii Vechi, prin referatul nr. 1022 I 03.03.2017 precum si proiectul de Hotarare înregistrat cu nr.1028/03.03.2017

Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

În temeiul art.36 alin.2 lit. d); alin.4 lit. d); alin.6 lit. a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 12 consilieri în funcţie

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă contractarea, prin reprezentantul legal al unităţii administrativteritoriale, a unei finanţări prin Programul National de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii „CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL ÎN LOCALITATE DUDEŞTII VECHI, COMUNA DUDEŞTII VECID"

Art.2 Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 3.614.130,74 lei cu TVA, din care: buget de stat 3.476.012,99 lei cu TV A - buget local 138.117,75 lei cu TV A

Art.4 Se desemnează domnul Bono CUCALAN, primarul Comunei Dudeştii Vechi, ca persoană desemnată să reprezinte Comuna Dudeştii Vechi în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului;

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 28 din 03.03.2017.pdf
496 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL